§1 Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Mikrodotacji – należy przez to rozumieć wsparcie finansowe na realizację inicjatywy lub działania w ramach programu mikroDOTACJE, tj. „projektu” w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Operatorze – należy przez to rozumieć Fundację Sektor 3, z siedzibą w Szczecinie, będącą operatorem środków finansowych w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Szczecin.

3. Wnioskodawca/-y – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze sfer zadań publicznych w rozumieniu Ustawy.

3a. Opiekuna – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który udostępnił swoją osobowość prawną dla grupy nieformalnej, która za jego pośrednictwem stara się o uzyskanie środków finansowych na realizację mikrodotacji.

3b. Grupie nieformalnej – należy przez to rozumieć grupę minimum 3 osób fizycznych, które za pośrednictwem Wnioskodawcy/ Opiekuna starają się o uzyskanie środków finansowych na realizację mikrodotacji.

4.Młodej organizacji pozarządowej – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który posiada siedzibę na terenie Miasta Szczecin, jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 24 miesiące na dzień ogłoszenia konkursu na złożenie wniosku o mikrodotację.

5. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, który otrzymał dofinansowanie na realizację mikrodotacji.

§2 Założenia i cel programu

1. Program mikroDOTACJE jest częścią realizacji zadania publicznego realizowanego przez Organizatora, w zakresie wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Szczecin.

2. Celem programu jest wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych dotyczących aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służące zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych.

3. W ramach programu o mikrodotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (Wnioskodawcy/ Opiekunowie) posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin, w tym zarejestrowane oddziały terenowe posiadające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin i wyrażający chęć działania na rzecz mieszkańców Szczecina.

4. Na realizację programu przeznacza się kwotę 85 000 zł.

§3 Warunki i kryteria wyboru realizatorów projektów, typy przedsięwzięć możliwych do realizacji

1. Wnioskodawcą i Opiekunem, tj. podmiotem uprawnionym do składania wniosków o mikrodotację może być jedynie podmiot określony w §1 pkt. 3.

2. Maksymalna kwota dofinansowania mikrodotacji może wynieść 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów mikrodotacji. Wnioskodawca, w tym Opiekun, jest zobowiązany do zapewnienia co najmniej 10% wkładu własnego osobowego (w tym praca społeczna członków i wolontariuszy) i/lub wkładu finansowego.,

3. W konkursie na realizację mikrodotacji, Wnioskodawca, również jako Opiekun, jest uprawniony do złożenia dowolnej ilości ofert, jednak może otrzymać nie więcej niż dwie mikrodotacje w programie, wg poniższego schematu:

 1. opcja 1: obie oferty składane są jako oferty organizacji (samodzielnie, bez wspierania grup nieformalnych);
 2. opcja 2: oferta 1 – organizacja składa wniosek samodzielnie, oferta 2 – organizacja składa wniosek jako Opiekun, reprezentant grupy nieformalnej,
 3. opcja 3: oferta 1 i oferta 2 są złożone przez Organizację jako Opiekuna, reprezentanta dwóch oddzielnych grup nieformalnych.
Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku o przyznanie finansowania mikrodotacji jako Wnioskodawca lub Opiekun.

4. Złożenie wniosku o otrzymanie mikrodotacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem środków finansowych na jej realizację.

5. W ramach programu mikroDOTACJE wsparciem finansowym mogą być objęte następujące inicjatywy i działania, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. mieszczą się w zakresie działań pożytku publicznego, określonym w art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. inicjują działania na rzecz odbiorców,
 3. angażują i włączają społeczności lokalne w realizację zaplanowanych działań,
 4. kwota dofinansowania mikrodotacji nie przekracza 2000 zł brutto,
 5. nie finansują, nie współfinansują i nie łączą się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin (w tym, m.in. Szczeciński Budżet Obywatelski, inicjatywą lokalną),
 6. nie stanowią wkładu finansowego i merytorycznego do już realizowanych zadań publicznych finansowych ze środków Gminy Miasto Szczecin,
 7. są realizowane przez szczecińskie organizacje pozarządowe,
 8. inicjatywy kierowane są do mieszkańców Miasta Szczecin.

6. Mikrodotacje powinny pozytywnie wpływać na możliwości uczestnictwa mieszkańców i organizacji pozarządowych w realizacji oddolnych inicjatyw Gminy Miasto Szczecin.

7. Za priorytetowe uznaje się mikrodotacje, które będą przyczyniać się do szerokiego angażowania lokalnej społeczności w realizację projektu i tym samym będą włączały w podejmowane inicjatywy i wraz z organizacją czy grupą nieformalną je wykonywały na zasadzie współtworzenia oraz partycypacji w zaplanowanych działaniach projektowych. Szczegółowy zakres działań priorytetowych obejmuje:

 1. podczas pierwszego naboru i realizacji działań – prowadzenie inicjatyw w ramach Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, z wyłączeniem spotkania POD PLATANAMI;
 2. podczas drugiego naboru i realizacji działań – prowadzenie inicjatyw na terenach rewitalizacyjnych określonych przez Gminę Miasto Szczecin;
 3. w obu naborach – prowadzenie inicjatyw przez młode organizacje pozarządowe, prowadzenie działań na rzecz środowisk seniorów, prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

§4 Zasady i tryb naboru realizatorów projektów

1. Realizatora projektu wybiera się w procedurze konkursowej, przeprowadzanej podczas naboru wniosków na finansowanie mikrodotacji. W ramach programu przewiduje się prowadzenie min. 2 naborów wniosków. Nabór wniosków w ramach konkursu będzie trwał min. 21 dni kalendarzowych i rozpocznie się wg poniższego schematu:

 1. 1 nabór – 22.02 – 14.03.2019 roku, realizacja inicjatyw możliwa w okresie 01.04 – 31.07.2019 roku;
 2. 2 nabór – 23.08 – 12.09.2019 roku, realizacja inicjatyw możliwa w okresie 23.09 – 23.12.2019.
Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku niewyczerpania środków finansowych.

2. Procedura konkursowa polega na złożeniu wniosku o mikrodotacje (załącznik 1), jego ocenie formalnej i merytorycznej, ogłoszeniu wyników naboru na stronie internetowej Organizatora.

3. Złożenie wniosku o mikrodotacje polega na jego wypełnieniu (w wersji komputerowej) i przekazaniu do Organizatora, do ostatniego dnia naboru do godziny 17:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl lub w wersji papierowej do biura Organizatora (al. Wojska Polskiego 63, Szczecin, IV piętro, pokój 4/21). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski w formie elektronicznej jak i papierowej muszą być podpisane przez osoby upoważnione, zgodnie ze sposobem reprezentacji Wnioskodawcy. Wnioski składane w formacie elektronicznym powinny być przesłane w wersji pliku .pdf a jego wersja papierowa, tożsama ze złożonym wnioskiem drogą elektroniczną, przekazana do Organizatora, po akceptacji wniosku do dofinansowania i realizacji, w przeciągu 3 dni od otrzymania wezwania do jego złożenia, pod rygorem unieważnienia decyzji o dofinansowaniu mikrodotacji.

4. Wniosek o mikrodotacje jest dostępny na stronie Operatora przez cały czas trwania zadania publicznego.

5. Na etapie składania wniosku o mikrodotację Wnioskodawca nie przekazuje do Operatora żadnych załączników do wniosku o mikrodotację. Załączniki stanowiące uzupełnienie wniosku o mikrodotację składane są dopiero po decyzji o przyjęciu wniosku do realizacji, niezwłocznie po upublicznieniu decyzji o dofinansowaniu mikrodotacji, pod rygorem unieważnienia otrzymanego wsparcia finansowego. Załącznikami do wniosku o mikrodotację są:

 1. wydrukowana i podpisana oferta wniosku na mikrodotację, tożsama ze złożonym w konkursie wnioskiem, przez osoby upoważnione w imieniu organizacji do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku zmian w budżecie wniosku dokonanych przez Komisję Oceny Wniosków, również zaktualizowany budżet mikrodotacji),
 2. oświadczenie stanowiące element wniosku o realizację mikrodotacji.

6. W czasie trwania zadania, szczególnie w czasie trwania naboru, Operator świadczy usługi konsultacji wniosków, konsultacji zasad programu i udziela informacji dot. procedur i realizacji projektów osobiście lub telefonicznie - spotkania po wcześniejszym umówienia spotkania – drogą e-mail poprzez adres biuro@sektor3.szczecin.pl lub telefonicznie pod numerem 91 350 82 99.

7. W ramach naboru jedynie Wnioskodawcy mogą złożyć ofertę wspólną, wskazując we wniosku o mikrodotację, osobę upoważnioną do kontaktów z Operatorem. W przypadku skierowania wniosku o dofinansowanie mikrodotacji Wnioskodawcy wspólnie i solidarnie są odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie mikrodotacji jako Realizatorzy projektu, zarówno pod kątem merytorycznym jak i finansowym oraz sprawozdawczym.

8. Każdy przekazany wniosek o mikrodotację podlega rejestracji przez Operatora.

9. Grupy nieformalne są upoważnione do złożenia wniosku na realizację mikrodotacji, jedynie za pośrednictwem Opiekuna. Osoby pełniące funkcje w organach statutowych organizacji pozarządowej będącej Opiekunem grupy nieformalnej, nie mogą być członkami tej grupy a na ich inicjatywy, w przypadku złożenia wniosku o mikrodotacje, nie mogą być przeznaczone środki finansowe. Opiekun składając wniosek o realizację mikrodotacji w imieniu grupy nieformalnej, w przypadku jej realizacji, zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia swojej osobowości prawnej i możliwości realizacji projektu przez grupę nieformalną,
 2. wspierania członków grupy nieformalnej w zakresie prawidłowej realizacji projektu (w tym przygotowanie wniosku, realizacja wniosku, rozliczenie i działania sprawozdawcze), w szczególności w zakresie wydatkowania środków publicznych i zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ich odpowiednim dokumentowaniem,
 3. dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej,
 4. wspierania grupy nieformalnej w realizacji działań projektu na każdym etapie jego realizacji.

10. Grupa nieformalna składająca wniosek o realizację mikrodotacji za pośrednictwem Opiekuna, jest zobowiązana, w przypadku jego realizacji, do współpracy z Opiekunem projektu na każdym etapie jego realizacji, wzajemnego podejmowania współpracy w przypadku pojawienia się sytuacji ryzyka, wydatkowania środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

§5 Ocena wniosków o mikrodotacje

1. Każdy ze złożonych wniosków o mikrodotację podlega ocenie formalnej przez Operatora i merytorycznej zgodnie z kartami ocen poprzez specjalnie do tego powołaną przez Operatora Komisję Oceny Wniosków. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Urzędu Miasta Szczecin (łącznie nie mniej niż 3 osoby).

2. Operator dokonuje oceny formalnej, weryfikując następujące kryteria formalne:

 1. terminowość złożenia wniosku,
 2. złożenie wniosku o mikrodotację przez uprawnionego Wnioskodawcę,
 3. czytelność i kompletność złożonego wniosku,
 4. czas realizacji mikrodotacji zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie.
Wnioski o mikrodotacje spełniające powyższe kryteria zostaną przekazane od oceny merytorycznej.

3. Członkowie Komisji Oceny Wniosków oceniają wnioski o mikrodotację, pod kątem merytorycznym. Komisja Oceny Wniosków dokonuje oceny merytorycznej wniosków o mikrodotację, w systemie punktowym, zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. ocena przydatności działań w nawiązaniu do identyfikacji potrzeb i konieczności realizacji mikrodotacji (prowadzenie diagnozy – jakość prowadzonej diagnozy i badanych potrzeb),
 2. poprawność określenia celów realizacji mikrodotacji (cel główny i szczegółowe),
 3. atrakcyjność działań i ich sposobu realizacji,
 4. atrakcyjność rezultatów działań względem prowadzonej diagnozy,
 5. atrakcyjność działań promocyjnych,
 6. bezpośredni zasięg oddziaływania mikrodotacji (ilość uczestników bezpośrednich),
 7. pośredni zasięg oddziaływania mikrodotacji (ilość uczestników pośrednich, efekt upowszechniania),
 8. poprawność określenia budżetu i jego adekwatności do realizacji projektu,
 9. realizacja działań w ramach priorytetów Programu.

Każdy z wniosków o mikrodotację może uzyskać maksymalnie 50 pkt (od 0 do 3/5/10 pkt. na dane kryterium merytoryczne ogólne- pkt a do f, oraz 2 pkt. za spełnienie każdego z kryteriów dodatkowych. Wnioski, które otrzymają min. 26 punktów w ocenie merytorycznej, będą mogły być skierowane do realizacji do wysokości alokacji środków finansowych przewidzianych na realizację mikrodotacji w danym naborze. Ocena poszczególnego kryterium winna być uzasadniona przez członka Komisji Oceny Wniosków. Końcowa ocena punktowa w ocenie merytorycznej, będzie średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez Członków Komisji Oceny Wniosków.

Istnieje możliwość skierowania mikrodotacji do dofinansowania w wyniku oceny globalnej/ całościowej na podstawie decyzji Komisji Oceny Wniosków, nawet w przypadku nie otrzymania wystarczającej ilości punktów lub wyczerpania środków finansowych skierowanych na dany nabór wniosków o realizację mikrodotacji. Ocena globalna/ całościowa polega na zatwierdzeniu przez wszystkich członków Komisji Oceny Wniosków końcowej listy mikrodotacji do realizacji z założeniem, że w przypadku istotnych, z punktu widzenia programu działań np. cel główny, obszar realizacji, mikrodotacja może zostać skierowana do realizacji nawet jeśli nie osiągnie progu dofinansowania lub alokacja środków finansowanych zostanie wyczerpana w danym naborze. Szczegółowe kryteria oceny określa karta oceny globalnej/ całościowej. W tym trybie nie można dofinansować więcej niż 3 ofert w danym naborze.

4. Wyniki naboru zostaną umieszczone na liście rankingowej na stronie internetowej Operatora. Wnioski z największą ilością punktów oraz przekraczające próg punktowy w wysokości 26 pkt. zostaną skierowane do realizacji aż do wyczerpania środków finansowych w naborze, z zastrzeżeniem oceny globalnej/ całościowej. Organizator ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez Wnioskodawcę, zgodnie z zaleceniem Komisji Oceny Wniosków.

5. Nie ma możliwości odwołania od ocen, na podstawie których sporządzona zostaje lista mikrodotacji przeznaczonych do dofinansowania.

6. Operator poinformuje Wnioskodawców o zakończeniu oceny wniosków o mikrodotację poprzez umieszczenie listy rankingowej wniosków na stronie www.

§6 Rodzaje wydatków, zawarcie umowy i przekazanie środków, sprawozdawczość

1. Wydatki w ramach mikrodotacji są kwalifikowane, jeśli spełniają następujące warunki:

 1. są niezbędne dla realizacji mikrodotacji,
 2. zostały poniesione w okresie realizacji mikrodotacji,
 3. są racjonalne i efektywne,
 4. są udokumentowane i zostały przewidziane w budżecie,
 5. są zgodne z odrębnymi przepisami prawa.

2. Do wydatków, które nie mogą być finansowane w ramach mikrodotacji, należą:

 1. wydatki poniesione przed terminem lub po terminie realizacji mikrodotacji, które zostaną określone w Umowie na realizację mikrodotacji,
 2. podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.),
 3. zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
 4. zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz art. 16a ust. 1 w zw. z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.),
 5. amortyzacja,
 6. leasing,
 7. rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
 8. odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
 9. koszty kar i grzywien,
 10. koszty procesów sądowych,
 11. nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją mikrodotacji,
 12. koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów),
 13. zakup napojów alkoholowych,
 14. podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego),
 15. koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację mikrodotacji,
 16. wydatki związane z tworzeniem kapitału żelaznego organizacji,
 17. wydatki związane z realizacją celów religijnych oraz uprawiania kultu religijnego,
 18. wydatki związane z realizacją celów politycznych,
 19. wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, w tym Opiekuna,
 20. koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez organizację użyczającą osobowości prawnej grupie nieformalnej realizującej projekt (Opiekun). Organizacja taka nie może występować jako wykonawca lub podwykonawca działań przewidzianych w projekcie i skalkulowanych w budżecie. Oznacza to jednocześnie, że z pracownikami takiej organizacji oraz władzami statutowymi nie mogą być zawierane umowy cywilnoprawne i pracy,
 21. koszty transportu i usług transportowych o ile nie wskazane merytorycznie do pokrycia w ramach realizacji mikrodotacji.

3. Do wydatków, które mogą być finansowane w ramach mikrodotacji, należą wszystkie wydatki związane z działaniami merytorycznymi i administracyjnymi w ramach mikrodotacji.

4. W ramach kosztów związanych z działaniami przewidzianymi w budżecie mikrodotacji, mogą być wszystkie wydatki związane z realizacją mikrodotacji np. koszty osobowe merytoryczne (w tym, np. trenerzy, animatorzy, eksperci), koszty związane z uczestnictwem adresatów mikrodotacji (w tym, np. materiały szkoleniowe, sale, wynajem sprzętu, zakup materiałów plastycznych), koszty związane z działaniami promocyjnymi mikrodotacji (w tym np. plakaty, ulotki, ogłoszenia), koszty administracyjne mikrodotacji tj. obsługa księgowa, koordynacja/ kierowanie/ administrowanie mikrodotacją, materiały biurowe, połączenia telefoniczne/ internetowe w części odpowiadającej realizacji mikrodotacji.

5. Wnioskodawca, w tym Opiekun, który otrzymał mikrodotację, otrzyma środki finansowe na jej realizację na podstawie Umowy z Operatorem, w której zostaną określone zasady współpracy. Dla celów monitoringu i wsparcia realizacji mikrodotacji, do każdego Realizatora projektu zostanie przydzielony opiekun mikrodotacji z ramienia Operatora, który będzie wspierał jej realizację.

6. Środki finansowe na realizację zostaną przekazane na rachunek bankowy Realizatora projektu, wskazany w umowie, w przeciągu 14 dni od dnia podpisania umowy przez strony umowy. Wydatkowanie środków pochodzących z mikrodotacji jest możliwe jedynie w terminie jej wykonania wskazanym w Umowie na realizację mikrodotacji.

7. Z przekazanych środków finansowych Realizator projektu ma obowiązek przedłożyć sprawozdanie, przedstawiając potwierdzenia wydatkowania środków.

8. Realizator projektu w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji mikrodotacji, przedstawia sprawozdanie merytoryczne i finansowe do Operatora (w postaci wersji podpisanej papierowej oraz w formacie elektronicznym edytowalnym, np. .doc, .docx , na adres e-mail biuro@sektor3.szczecin.pl), w celu weryfikacji prowadzonej mikrodotacji oraz ostatecznego rozliczenia wniosku o mikrodotację. Sprawozdanie merytoryczne zawiera opis podjętych i zrealizowanych działań oraz osiągniętych rezultatów. Sprawozdanie finansowe zawiera zestawienie wydatków, daty ich poniesienia i źródła finansowania. Załącznikami do sprawozdania finansowego są potwierdzenia poniesienia wydatków, tj. dokumenty jak np. faktury, rachunki, umowy, umowy wolontariackie z potwierdzeniem godzinowym.

9. Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej realizacji mikrodotacji, w każdym czasie jej trwania i po jej zakończeniu.

§7 Działania promocyjne w ramach mikrodotacji

1. Realizator projektu w trakcie realizacji mikrodotacji jest zobowiązany do informowania o źródłach finansowania mikrodotacji tj. o współfinansowaniu inicjatywy ze źródeł pochodzących ze środków Gminy Miasto Szczecin oraz Operatora oraz do bieżącego informowania Operatora o podejmowanych działań promocyjno- informacyjnych, w tym przekazywania na bieżąco informacji o planowanych do realizacji działań wynikających z przyjętych założeń harmonogramu i działań wniosku o realizację mikrodotacji.

2. Wszelkie materiały wytworzone w ramach prowadzonej mikrodotacji, w szczególności materiały promocyjne i informacyjne, powinny być opatrzone w widocznym miejscu nadrukiem wskazanym w Umowie o realizację mikrodotacji oraz zawierać w widocznym miejscu logo programu, Operatora oraz Gminy Miasto Szczecin. Znaki graficzne zostaną przekazane Realizatorowi projektu po podpisaniu umowy na realizację mikrodotacji.

3. Materiały graficzne, informacyjne, w tym szczególnie materiały promocyjne, podlegają zatwierdzeniu i akceptacji przez Operatora przed ich wykonaniem.

4. W przypadku braku stosownej informacji i logo na wytworzonych materiałach, koszty poniesione ze środków mikrodotacji, związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznane za niekwalifikowalne.

§8 Monitoring realizacji mikrodotacji

1. W ramach realizacji programu Operator będzie prowadził monitoring realizacji i postępu projektów i mikrodotacji, które otrzymają wsparcie finansowe, w ramach podejmowanych działań i inicjatyw, ze szczególnym uwzględnieniem postępu realizacji mikrodotacji.

2. Monitoring realizacji mikrodotacji będzie dotyczył zarówno jakości wykonywanych działań, odstępstw od zatwierdzonego w Umowie na realizację mikrodotacji harmonogramu i działań jak i postępu realizacji mikrodotacji, wykorzystywanych narzędzi pracy, opracowanych dokumentów, działań promocyjnych i informacyjnych, analizy względem pomysłu a realizacją mikrodotacji, identyfikacja postępu rzeczowego i finansowego, ewaluacyjna ocena bieżąca realizowanej mikrodotacji, rozwoju i wpływu mikrodotacji na wzmacnianie społeczności lokalnej, w tym rozwoju III sektora.

3. Prowadzenie monitoringu ma charakter informacyjny i ma na celu wspieranie realizacji mikrodotacji przez Wnioskodawcę i będzie prowadzony przez osobę wyznaczoną przez Operatora.

§9 Nieprawidłowe wykorzystanie środków na mikrodotację, zwrot niewykorzystanych środków

Kwestie dotyczące kar i sankcji związanych z nieprzestrzeganiem zasad realizacji mikrodotacji, postanowień Regulaminu oraz zapisów Umowy o realizację mikrodotacji, pomiędzy Realizatorem projektu a Operatorem, będzie regulować Umowa na realizację mikrodotacji. Umowa będzie regulować, również, zasady zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przez Wnioskodawcę/ Opiekuna.

§10 Postanowienia i informacje końcowe

1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, informując o każdorazowej zmianie poprzez stronę internetową Operatora.

2. Wszelkie kwestie sporne, zagadnienia, aspekty m.in. realizacji mikrodotacji, obowiązków sprawozdawczych, przechowywania dokumentacji, których nie reguluje niniejszy Regulamin, mogą być interpretowane przez Operatora, poprzez odniesienie do innych dokumentów i regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wzory dokumentów, niezbędne do złożenia wniosku o mikrodotację, wzory umów, sprawozdania, oświadczeń oraz wszelkie informacje dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej Operatora oraz w biurze Operatora. Informacji na temat programu udzielają osoby uprawnione do kontaktów tj. Jakub Sztombka, Agata Lewandowska pod numerem telefonu 91 350 82 99 lub e-mail: biuro@sektor3.szczecin.pl.

Załączniki do regulaminu:

 1. wniosek o mikrodotację,
 2. karta oceny formalnej,
 3. karta oceny merytorycznej,
 4. karta oceny globalnej
 5. wzór umowy na realizację mikrodotacji,
 6. wzór sprawozdania z realizacji mikrodotacji.